“სანქციების საკითხი არ მაწუხებს… რომ მქონდეს საშუალება ადვოკატი დავიქირაო და ასიათასობით თანხა ვუხადო, სიმართლეს დავადასტურებდი” – ლევან მურუსიძე

პოლიტიკა 1701336158    251

მურუსიძე

იცით, რა არის? მე რომ მქონ­დეს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ად­ვო­კა­ტი და­ვი­ქი­რაო და მას ასი­ა­თა­სო­ბით თან­ხა ვუ­ხა­დო და­ვა­დას­ტუ­რებ­დი, რომ ნამ­დვი­ლად ის არის იმი­ტომ, რომ ასი პრო­ცენ­ტით მარ­თა­ლი ვარ, – ამის შე­სა­ხებ სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლოს მო­სა­მარ­თლემ, იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რმა, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძემ “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­და, რო­დე­საც უპა­სუ­ხა შე­კი­თხვას, აპი­რებს, თუ არა სარ­ჩე­ლის მომ­ზა­დე­ბას და აშშ-ში გაგ­ზავ­ნას მისი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ, რო­გორც ამას აპი­რებ­და ასე­ვე ერთ-ერთი სან­ქცი­რე­ბუ­ლი მო­სა­მარ­თლე ლე­ვან შენ­გე­ლია.

ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის თქმით, მისი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­კი­თხთან კო­რუფ­ცია არა­ფერ შუ­ა­შია და სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სხვა რა­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და.

“სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა იმ­დე­ნად და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი, არაზ­ნე­ობ­რი­ვია და არა­ფერს ეფუძ­ნე­ბო­და ეს სან­ქცი­ე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა და დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ცხა­დი გახ­დე­ბა. სი­მარ­თლე გი­თხრათ, სან­ქცი­ე­ბის სა­კი­თხი არ მა­წუ­ხებს იმი­ტომ, რომ 100%-ით მარ­თა­ლი ვარ, შე­სა­ბა­მი­სად, გავ­ყვე­ბი და რაც იქ­ნე­ბა ეგ არის. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, იცით, რა არის? მე რომ მქონ­დეს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ად­ვო­კა­ტი და­ვი­ქი­რაო და მას ასი ათა­სო­ბით თან­ხა ვუ­ხა­დო და­ვა­დას­ტუ­რებ­დი, რომ ნამ­დვი­ლად ის არის იმი­ტომ, რომ ასი პრო­ცენ­ტით მარ­თა­ლი ვარ. ერთი სი­ტყვით, ყვე­ლა­ფე­რი და­ლაგ­დე­ბა, ასე მგო­ნია იმი­ტომ, რომ მარ­თა­ლი ვარ. ვნა­ხოთ, რა იქ­ნე­ბა, რო­გორ იქ­ნე­ბა. 

 


რას და­ვა­პი­რებ და რას გა­ვა­კე­თებ ამას დრო გვიჩ­ვე­ნებს. ახლა, სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ჩემ­თვის მთა­ვა­რი არის ის, რომ მე დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ და მი­მაჩ­ნია, რომ ეს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო და შე­უძ­ლე­ბე­ლია, რომ ადა­მი­ანს, მოქ­მედ მო­სა­მარ­თლეს აბ­რა­ლებ­დე კო­რუფ­ცი­ას, მაგ­რამ თვი­თო­ნაც იცი­ან, რომ აქ კო­რუფ­ცია არა­ფერ შუ­შია და რე­ა­ლუ­რად მე მგო­ნია, რომ ჩემი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­კი­თხი სხვა რა­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და. მერე, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ირ­კვე­ვა იმი­ტომ, რომ ყვე­ლამ იცის, კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ნამ­დვი­ლად არ ვარ. თუ რამე იყო კო­რუფ­ცი­ის სა­ფუძ­ვე­ლი შე­ეძ­ლოთ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტი ეთ­ქვათ, მაგ­რამ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტის და­სა­ხე­ლე­ბის გა­რე­შე მო­სა­მარ­თლეს აბ­რა­ლებ­დე, რომ ის კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლია ეს უკვე სხვა თე­მაა“, – გა­ნა­ცხა­და ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძემ.

კი­თხვა­ზე, გა­მო­რი­ცხავს, თუ არა სარ­ჩე­ლით მი­მარ­თოს აშშ-ში სა­სა­მარ­თლოს ასე უპა­სუ­ხა:

“არ გა­მოვ­რი­ცხავ, ახ­ლაც ვფიქ­რობ, არ ვიცი, ვნა­ხოთ, შევ­ხე­დოთ, რა და რო­გორ იქ­ნე­ბა“-გა­ნა­ცხა­და მუ­რუ­სი­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, აშშ-მ 2023 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე, ოთხ ქარ­თველ მო­სა­მარ­თლეს – მი­ხე­ილ ჩინ­ჩა­ლა­ძეს, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძეს, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძეს სან­ქცი­ე­ბი და­უ­წე­სა. აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის, ენ­ტო­ნი ბლინ­კე­ნის გან­ცხა­დე­ბის თა­ნახ­მად, ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი მი­ხე­ილ ჩინ­ჩა­ლა­ძის, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძის სა­ჯა­რო სან­ქცი­რე­ბას ახ­დენს, ვი­ზის აკ­რძალ­ვის შე­სა­ხებ 7031(c) წე­სის სა­ფუძ­ველ­ზე, მნიშ­ვნე­ლო­ვან კო­რუფ­ცი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მათი ჩარ­თუ­ლო­ბის გამო.

რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­ში ბლინ­კე­ნი გან­მარ­ტავს, აღ­ნიშ­ნულ­მა პი­რებ­მა, ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეს მათი თა­ნამ­დე­ბო­ბა რო­გორც სა­სა­მარ­თლოს თავ­მჯდო­მა­რე­ებ­მა და იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რებ­მა, რი­თაც ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნეს სა­მარ­თლის უზე­ნა­ე­სო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნდო­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მის მი­მართ.

მასალის გამოყენების პირობები
სხვა სიახლეები
საბა ჭიკაიძე
უნდა გაიკეთოს თუ არა აბორტი ქალმა, თუ მეორე ნახევარს ბავშვი არ უნდა? - მამა საბა ჭიკაიძის პასუხი (ვიდეო)

უნდა გაიკეთოს თუ არა აბორტი ქალმა, თუ მეორე ნახევრის ოჯახი ემუქრება და თვითონ მეორე ნახევარსაც არ უნდა ბავშვი? - მამა საბა ჭიკაიძე ქართველი ემიგრანტის კითხვას პასუხობს.  

სოცმედია 1708546920

მარტოხელა
რა თვისებები უშლის ხელს ქალს, რომ ნამდვილ სიყვარულს შეხვდეს

ფსიქოლოგების აზრით, არსებობს ელემენტარული "ცუდი ჩვევები", რომელიც, შეიძლება, ქალს ნამდვილი სიყვარულის პოვნაში  უშლიდეს ხელს. აგრძელებთ წარსულ ურთიერთობებში ცხოვრებას გაინტერესებთ თქვენი ყოფილი - როგორ...

ეს საინტერესოა 1708546620

ხოფერია
"ვზივარ ჩემთვის წყნარად, თვინიერად… რაც მთავარია, მშვიდად… მშვიდად ვარ, იმიტომ, რომ ბიძინა დაბრუნდა პოლიტიკაში" - ხათუნა ხოფერია

“აუფ… სად, რატომ, რა პონტში გავახსენდი დავით დარჩიაშვილს?! ვზივარ ჩემთვის წყნარად, თვინიერად… რაც მთავარია, მშვიდად… მშვიდად ვარ, იმიტომ, რომ ბიძინა დაბრუნდა პოლიტიკაში. ჰო, ვენდობი ამ ადამიანს ერთი უ...

სოცმედია 1708546380

ჰალკი
ძალიან ლამაზი ხარო - მითხრა ერთმა ქალბატონმა, მერე დავშორდი... მივხვდი, რომ აფერისტი იყო - "ქართველი ჰალკი" (ვიდეო)

ქართველმა მკლავჭიდელმა, ლევან საგინაშვილმა გადაცემა „იმედის დღის“ ეთერში საკუთარ ცხოვრებასა და კარიერაზე ისაუბრა. ქართველი „ჰალკი“ იხსენებს პირველ გამარჯვებას - როდესაც კლასელს გადაუწია ხელი. "ყველაზე...

საზოგადოება 1708546080

ჩხუბ
"შენ ვის არტყამ ხელს, ქალო?" - მარკეტიდან ფიზიკური დაპირისპირების კადრები ვრცელდება

"შენ ვის არტყამ ხელს, ქალო?" - ერთ-ერთ სუპერმარკეტში მაღაზიის თანამშრომელი და მომხმარებელი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. მომხმარებელი მეორე მოლარეს ითხოვდა, ამბობდა, რომ სამსახურში აგვიანდებოდა, რასაც და...

სოცმედია 1708545720

სასამართლო
ოჯახურ ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელი თანამდებობას ინარჩუნებს - რა ჩვენება მისცა სასამართლოს მისმა მეუღლემ

ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელი სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მიუხედავად იმისა რომ გამოძიების მასალებით დგინდება რომ განსაკუთრებულ  დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი ცოლზე სისტემატურა...

სამართალი 1708545180